غزل۔وونی

غزل۔وونی Cover Image

وونی کأتیاہ غم ژٕہ پالکھ یِتہِ ونکھ نا

تہٕ کأتیاہ صدمہٕ ژالکھ یِتہِ ونکھ نا

 

پھُلے باغچٕ سو واون نِیہِ تہٕ چھکٔرأوٕن

مُدُر موٕ کتھ ژٕ والکھ یِتہِ ونکھ نا

 

سیاہ رأژ از مے٘ تُلنم سخ مژر وونی

ژٕ کر وونی گاش ہاوکھ یِتہِ ونکھ نا

 

ننٕدر یِیِہ ہم تہٕ گژھٕ ہا مس بہٕ خابن منز

ننٕدر یِژھ کر مے٘ ساوکھ یِتہِ ونکھ نا

 

بہٕ شمعٕہکی پأٹھی وونی ویگلیوس تاوٕ سٔتن

مے٘ وونی کوتاہ ژٕ زالکھ یِتہِ ونکھ نا

 

مے٘ چھُم باسان آصؔف شہہ چھُ نیرن وول

وونی قبرے کر مے٘ تراوکھ یِتہِ ونکھ نا

Written By:

Asif Tariq Bhat